5 sp

(enligt tidigare studiefordringar Burnout-problematik)

 

Tidpunkt
9-10/2 2018, rum 101
9-10/3 2018, rum 101

kl 18.15-21, 9.15-14

Plats G18, Georgsgatan 18 Helsingfors, rum 101

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll
Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas.
Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas.
Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

 

Lärandemål
Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen.
Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter
Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.


Litteratur
Maslach C., & Leiter, M. P. . Sanningen om utbrändhet. 1999 el. senare. Natur och Kultur.
Jones, H. . Handbok i stresshantering. 2001. Richters.