2017-18 (25 sp)

rFör rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Tidpunkt 2017-18/alla dagar kl 14.15-19 om annat icke anges:

7/8 (må) på G18, rum 301
24/8 (to) på G18, rum 301
12/9 (ti) kl. 14.15-18.00, Helsinfors Arbis, Dagmarsgatan 3
4/10 (on) G 18, rum 101
2/11 (to) G 18, rum 101
5/12 (ti) G 18, rum 101

30/1 (ti) G 18, rum 101
6/3 (ti) G 18, rum 101
11/4 (on) G 18, rum 101 kl. 13.15-18.00
4-5/5, ny tid 20-21/4 (fr-lö), kl 14.15-19.00, 9-15 på G18, rum 101
15/5 (ti) G 18, rum 101

Studieplats och –ort: G18 (rum 101), Georgsgatan 18 Helsingfors, men 12/9 i Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan

Kursavgift: 700 € (kan betalas i rater) Kursen får sannolikt en subvention motsvarande 350 € / kursdeltagare, vilket betyder att studerande endast behöver betala 350 € till Hangö sommaruni

Deltagarantal: maximum 20
Kursledare: Siv Saarukka och Torbjörn Sandén från Åbo Akademi
Medarrangör: CLL vid Åbo Akademi

 

 

Kursbeskrivning:

 

Modul I

LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp)

 

Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn

  • visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi

  • visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier

  • visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter

  • visa förmåga att formulera visioner inför framtiden

 • visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse

  Målet med studierna är att förvärva kunskap och färdigheter om skolledning. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

  • att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande i skolan

  • att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling

  • att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplanen och skolans verksamhetsområde hörande fält

 • att argumentera, utvärdera och analysera skolans verksamhetskultur

  INNEHÅLL

  Ledarskap:

  Orientering i utbildningsprogrammet och kursens arbetssätt

  Ledarskapets teori I och II

  Ledarskapets didaktik I, II och III

  (10sp)

  Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

   

  Litteratur (behandlas vid varje närstudietillfälle):

  Horner, M. (1997). Leadership Theory: Past, Present and Future, och

  Artikel av Pasi Sahlberg. Välj enligt eget önskemål en artikel från PS:s hemsida. Adress: http://pasisahlberg.com/portfolio-writings/selected-writings/articles/

  Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. eller

  Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur

  Fullan (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass, eller

  Ronthy, M. (2013). Ledarintelligens. Liber. eller

  Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor – Om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping Studies in Pedagogic Practices

  Persson, A. (2003). Skolkulturer. Studentlitteratur eller

  Alava m.fl. (2012). Muuttuva oppilaitosjohtaminen. UBS nr 3. 2012 eller

  Salo, P. (2004). Skolans sociala arkitektur. Åbo Akademi

  Crafoord, C (1998) Människan är en berättelse, Natur och Kultur, eller

  Hägg, K. & Kuoppa, S-M (1997) Professionell vägledning, Studentlitteratur, eller

  Valpola, A. (2006). Lyckas med utvecklingssamtalet. Docendo.

  Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools.Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89. eller

  Hamrefors, S. (2009) Kommunikativt ledarskap- den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk.Norstedts Akademiska Förlag eller

  Saarukka, S (2013). Principals Leadership Through Perspectives on Person, Profession and Position

  OBS! Närmare uppgifter om vilken litteratur hör till respektive kursdagar under kursens gång.

   

  Praktikum: Skuggning, ledarskapsartikel (4-6 s), lärarintervju, litteraturarbete; läslogg och personliga reflektioner [2,5 sp]

   

   

  Modul II

  UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp)

   

  Mål:

  Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument

  • visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument

  • visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor

  • visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat

 • visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem

   

  INNEHÅLL

  Introduktion och orientering i modulens arbetssätt           

  I Utbildningsmyndigheter

  II Skolans styrdokument

  III Utvärdering på skol- och nationell nivå

  IV Lagstiftning

  Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

   

  Litteratur:

  Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi

  Finlands Grundlag 731/1999

  Kommunallag 365/1995 och 410/2015

  Förvaltningslagen 434/2003

  Aktuell skollagstiftning

  www.finlex.fi

  Läroplan för grundläggande undervisning 2016

  Gymansiets läroplan jämte uppdateringar

  Aktuella planer för utvärdering och utveckling www.minedu.fi

  UKTA och AKTA – avtal för undevisningssektorn

  Aktuella artiklar och övrigt studiematerial enligt utbildarnas anvisningar

   

  Practicum: Utbildningspolitisk artikel (3-4 s.), förvaltningsuppgifter

  Examination av båda modulerna:

  Aktivt deltaganade under närstudietillfällen

  Utförda litteratur- och förvaltningsuppgifter samt prakticum

  Personlig utvecklingsportfolio som omfattar hela utbildningsprogrammet.