5 sp

Tidpunkt: 

8-9/1 2021,kl 18:15-21, 9:15-15

29-30/1,  kl 18:15-21, 9:15-15

20/2 2021, kl 9:15-14

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Kursledare:

speciallärarna Catarina Lindroos och Misa Möller

 

Lärandemål

Den studerande kan:
- ge exempel på olika funktionsvariationer
- redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till funktionsvariationer
- ge exempel på pedagogiska metoder och olika stödåtgärder i daghem, skola och samhälle

Innehåll
- grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna
- kunskap om stödåtgärder och habilitering i daghem, skola och samhälle
- kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autismspektrumtillstånd), intellektuella funktionsnedsättningar samt särbegåvning.

 

Litteratur

Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund:
Studentlitteratur
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.) (2012). ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki.
Jyväskylä: PS-kustannus.
Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsingfors:
Opike.
Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör
vi och varför? Lund: Studentlitteratur.
Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och
möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:

19 - 20 / 3 2021 (JK),
kl 18:15-15, 9:15-15

9 - 10 / 4 2021 (KL),
kl 18:15-21, 9:15-15

16 - 17 / 4 2021 (JK;KL),
kl 18:15-21, 9:15-15

 

Kursledare:

PeM Kajsa Lindström och
PeD Johan Korhonen

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:

- redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling
- redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik.
- känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
- ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter

Innehåll
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.


Kurslitteratur
Anges senare

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

 

5 sp

Tidpunkt:

5 - 6 / 3 2021 och

26 - 27 / 3 2021

kl 18:15-21, 9:15-15

 

Kursplats: G18
Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Kursledare: 
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Innehåll:

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

 

Examinationsform:

Tentamen eller inlämningsarbete.

 

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Bedömning: U-5.

 

Kurslitteratur:

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

5 sp
2020-2021 (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Programöversikt
Klocktider för närstudietillfällena: Kl 10:15-16:00
Kursdatum: se nedan
Kursplats: Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors

Modul I LEDARSKAP ( 10 sp) ht 2020

25/8 2020    Teorier om ledarskap, presentation av utbildningen, portfolioinformation
26/8 2020     Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi, skolkultur
24/9 2020     Ledarskap och kommunikation
15/10 2020   Professionella samtal
17/11 2020   Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan
15/12 2020   Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken, examinationsuppgifter

Modul II FÖRVALTNING (10 sp) vt 2021

12/1 2021    Aktuellt inom utbildningslagstiftning. Upprätthållarens styrdokument
11/2 2021    Rektor och skolans utvärdering
9/3 2021     Skolväsendets administration och ekonomi
9/4 2021     Utbildningsförvaltning, skoljuridik
10/4 2021   Rektors ansvar i rättsskyddsärenden
6/5 2021     Examination: Deltagarpresentationer från prakticum

PRACTICUM (5 sp) genomförs integrerat under ht 2020 och vt 2021
                   Rektor som mentor och handledare (samtal och benchmarking)
                   Intervju med lärare
                   Artiklar om pedagogiskt ledarskap och förvaltningsfrågor
                   Skolutvecklingsprojekt
                   Kulturanalys


Samarbetspart: Åbo Akademi och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia


Kontaktuppgifter för utbildningen:

Torbjörn Sandén, utbildare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 524 4928

Siv Saarukka, utbildare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 583 9920

Carina Österåker, planerare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 06 3247 454

Michael Uljens, examinator. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0500 663 352

Fredrik Åberg, arrangör, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0400 727 814


Kursmodulernas mål- och litteraturbeskrivningar uppdateras på denna web framöver.

 

 

Deltagarantal: max 30
Kursavgift: € 700 (en del av kursavgiften är subventionerad av UBS)

2020-21 (25 sp)

Specialpedagogikens grundstudier följer nya studiefordringar 2020-21.

Delkurserna har delvis bytt namn samt uppdaterats med ny litteratur och målbeskrivning.
Vi uppdaterar dessa uppgifter inom kort.

På grund av coronan arrangeras alla delkurser 2020-21 under läsåret på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors.

 

Specialpedagogik (grundstudier) 2020-21:

Specialpedagogik och inkludering, 5 sp
21-22/8 och 11-12/9 2020                                 
Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp
28-29/8 och 2-3/10 2020
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp
30-31/10 och 13-14/11 2020
Funktionsvariation I, 5 sp
8-9/1 och 29-30/1 och 20/2 2021
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
19-20/3 och 9-10/4 och16-17/4 2021

25 sp

Skolpsykologins grundstudier arrangeras vid Hangö sommaruni i en långsam studietakt från och med februari 2021 (Sexualkunskap, 5 sp), och framöver (fyra delkurser á 5 sp) under sommarterminen i Hangö 2021-24.

10 sp

Tidpunkt: kl 18:15-21, 9:15-15

25 - 26 / 9 2020

16 - 17 / 10 2020

20 - 21 / 11 2020

 

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Kursledare: FL Lilian Rönnqvist

 

Målsättningar och innehåll: att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal.

Kursfordringarna och omfattningen: 10 sp (30 h närstudier + distansuppgifter).

Undervisningsformer

Närstudietillfällena omfattar föreläsningar och övningar gällande handledning. Mellan närstudiedagarna utför deltagarna distansuppgifter och skriver processdagbok som en del av kursportfolio (inlämningsarbete).

Prestationskrav: Kurshelheten utgörs av en process som pågår under hela utbildningen, vilket förutsätter aktivt deltagande under närstudiedagarna (föreläsningar och övningar), godkända distansuppgifter och godkänd portfolio.

Studiematerial:

Studiematerialet presenteras i den studieguide som mejlas ut till alla deltagare ca. 2 veckor innan kursen startar.

Bedömningsskala

U-5

 

5 sp

Tidpunkt och kursplatser:

31/1-1/2 2020,
kl 18.15-21, 9-15
Kurplats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

2-3/6 2020,
kl 13-16, 9-15
Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö
KURSAVSNITTET ARRANGERAS SOM DISTANSKURS.
ANVISNINGAR GES PER EPOST senast 2/6 2020 kl 13:00 UTAV FÖRELÄSAREN (ELLER KANSLIET I FÖRVÄG)


Kursledare:
PeM Ida Berg och Maria Svens från Kvarkens naturskola (Natur och miljö)

 

Målsättningar och innehåll

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i barns utveckling gällande det naturvetenskapliga tänkandet samt lärande för hållbar utveckling. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, genom att iaktta, samtala och reflektera, detta skall fungera som en grund för lustfyllt lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs bör den studerande:

-ha kunskap om hur de kan utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft för att skapa goda lärandetillfällen

-fördjupat sin förståelse för vikten av hållbar utveckling

 

Arbetsmetoder

Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning inom området för att ge studerande verktyg att didaktiskt genomföra kreativa lärandetillfällen inom det naturvetenskapliga området. Diskussioner, presentationer och seminarier är också viktiga inslag i kursen.

 

Litteraturförslag

Areskoug, M., Ekborg, M., Rosberg, M. & Thulin, S. (2016). Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare. Malmö: Gleerups.

Barr, A., Nettrup, A. & Rosdahl, A. (2011). Naturförskola – lärande för hållbar utveckling. Stockholm: Lärarförbundet

Behrenfeldt, L., Brömster, E., Eadie, G., Fredman, A., Grantz, H., Gustafsson, J., Jansson, B., Lindblad, S., Lundberg, L., Manni, A., Tedenljung, A., Wohlin, A. & Nymna, I. (2015). Att lära in ute för hållbar utveckling. Vimmerby: Outdoor teaching förlag

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2013). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber.

Tampio, H & Tampio, M. (2014). Ulos oppimaan. Sata idea ulko-opetukseen. Juva: PS-kustannus.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

(De gamla delkurserna Etik och livstolkning 2 sp samt Konst och skapande i helhetsperspektiv 3 sp försvinner härmed)