Fortbildning och seminarier

- I skuggorna och mellan raderna

Tidpunkt:
14-15/6 2018
kl 9-16, 9-16 

 

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

 

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, bibliotekarier och alla som är intresserade av att utveckla sitt läsningsinspirations kunnande tillsammans med barn och ungdomar


 

Innehåll
Kom med på en kurs där vi jobbar med olika ingångar till läsningsinspiration. Någonting för öron, ögon, hjärtat och hela kroppen! Det blir tips för bästa möjliga högläsning, vi undersöker vår egen röst samt olika typers texter och böcker. Vi läser den moderna bilderboken och övar metoder för tillfredsställande och utvecklande boksamtal. Vi namnger känslor mellan raderna i boken och muntliga berättelser. Vi övar berättande med många olika typers övningar, både enkla grundövningar och djupt berörande övningar. Vi funderar över det specifikt skönlitterära språket och hur de ord vi väljer för beättelsen framåt och ger unika och personliga bilder i åhörarens huvud.

 

Mål
Nya infallsvinklar till läsandet. En kurs där du kan förbättra dina metoder och bli bättre på att inspirera.

Kursavgift: 50 €

 

 

Tidpunkt

11-13/6 kl 9-16

 

Plats
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

 

Kursledare
Göran Kurtén

Övriga lärare:
Laura Aarnio-Friman och Mona Hermansson

 

Kursavgift 120 €

 

 

Kursdagarna i Hangö utgör en del av en steinerpedagogisk utbildning (60 sp) 2018-20, som arrangeras av Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf / Snellman korkeakoulu.
Studiedagarna i Hangö är öppna och också avseda för alla pedagoger eller andra med intresse för steinerpedagogik.

 

Upplägg dag 1-3:  

Kl 9.00 - 10.30 Biografiarbete som verktyg i Steinerpedagogiken: Göran Kurtén            

Vad har människorna i min omgivning tillfört mig? Vem vore jag utan alla dessa möten? I samspel med andra människor formas min biografi. Med fokus på de tre första 7-årsperioderna i livet betraktar vi människans utveckling. Det finns både allmängiltiga utvecklingssteg och individuellt framåtskridande i varje unikt människoöde. Större insikt om den egna biografin kan öka förståelsen för barnens livssituation.

Kl 11.00 - 12.15 Målning till temat: Laura Aarnio-Friman

Kl 14.00 - 16.00 Handarbete till temat: Mona Hermansson  

 

 

Steinerpedagogik – en världsrörelse


Rudolf Steiner (1861-1925) blev genom sitt mångsidiga arbete välkänd som kulturpersonlighet. Han är grundare av bl. a. antroposofinsteinerpedagogiken och den biodynamiska odlingen.

1919 grundandes den första fria Waldorfskolan (steinerskolan) i Stuttgart på initiativ av Emil Molt, ägare och ledare för cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Skolan blev modell för steinerskolorna.

Idag finns det drygt 1000 steinerskolor och cirka 2000 steinerpedagogiska barnträdgårdar runt världen i 90 länder i alla världsdelar. Steinerskolorna och barnträdgårdarna är friskolor och i Finland är skolorna godkända av myndigheterna och erhåller statsbidrag. Steinerskolorna har grundats av föräldrar och upprätthålls av dem.

Diskussion kring gemensamma ideal och värderingar skapar grunden för skolans utvecklingsarbete. Respekten för barndomen binds uttryckligen samman med tanken om åldersadekvat pedagogik. Barnet är inte en liten vuxen, och barndomen är inte endast ett övergångsskede till vuxenlivet. Barndomen har ett värde i sig.  

 

 

En livsbejakande fostran

 

Människan äger förmågorna tanke, känsla och vilja. Enligt steinerpedagogiken går barnets väg till kunskap om sig själv och världen från handen, genom hjärtat, till huvudet. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”.

Muntlig undervisning har en viktig plats i steinerskolan.

I sin människosyn utgår steinerpedagogiken från människan – varje barn är ett unikt och individuellt jag. Kursplanen kan sammanfattas i ett centralt tema: Att bli människa. Barnet fostras inte för att passa in i en förutbestämd standardform, utan för att finna sitt jag och ha förutsättningar att finna sin uppgift i livet.

För yngre barn är trygghet och tillit viktiga i den processen. Därför strävar man i steinerskolorna att klassläraren följer eleverna ända till sjunde klass. Förtroende skapas och eleverna lär känna sin lärare, vilket skapar goda förutsättningar för lärandet. I puberteten omformas behoven till social frihet och lärarens roll blir mera reseledarens.

 

Integrerad undervisning

 

Undervisningen utgår från människans dygnsrytm. I mån av möjlighet undervisas teoretiska ämnen på förmiddagen och konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen.

I undervisningen integreras alla ämnen så långt som möjligt. Det naturvetenskapliga och humanistiska lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom hantverkande och slöjd. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning.

Konstnärlig verksamhet stärker också viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt blir man engagerad. Vare sig det gäller bild, musik, eurytmi eller drama, måste man leva sig in i verksamheten för att den skall bli meningsfull. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”. Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden.

 

Mångsidiga förmågor

 

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till utveckling. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla bör få plats i en klassgemenskap.

Inom steinerpedagogiken eftersträvar man för barnet en balanserad utveckling till en etiskt handlande människa. Skolans uppgift är att fostra till humanitet och en medkännande kultur – hjärtats bildning.

 

Kursen hålls i Helsingfors 24.8.2018-17.3.2019

 

Utbildare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare, seminarium 1, 3 och 5

Cecilia Waldekranz, FL, psykoterapeut, utbildare, seminarium 2 och 4

Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör, seminarium 1-5


Kurstillfällen

24-26/8 2018
5-7/10 2018
30/11-2/12 2018
18-20/1 2019
15-17/3 2019
(fredagar 16-20.30, lördag och söndag 9-16.30)

 

Plats

Kulturcentret Sofia, Kallviksuddsvägen 35 i Kallvik utanför Nordsjö i östra Helsingfors.

Färdanvisning Metro och buss (Nordsjö-Kallvik) / Ring I eller Ring III (östliga ändan)

 

Logi Kontakta Kulturcenter Sofia, tfn 010 277 900 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pris 55 – 85 €/dygn, inkluderar frukost och bastu

Kost Lunch/middag: pris 16-18 €. Betalas på platsen.

 

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Urvalet baserar sig på utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig utforska och förändra både sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och  dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.De enskilda seminarierna

Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin                                               

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

 

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

 

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

 

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumsymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

 

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfaenhetsbaserat kroppsligt arbete ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag kväll) och betygsutdelning (lördag).

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 18-24

 

Kursavgift: 1000 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 14.5.2018. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan (i eposten), ur vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 19.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström (+358 400 803 038)

Boktips
Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen) utkommer denna vår på förlaget Duodecim. Boken har skrivits av Kimmo Häärä, Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Laura Mannila, Minna Martin, Anna-Maija Mäkelä, Susann v. Numers, Tor-Erik Söderholm, Cecilia Waldekranz, och dessutom ingår en intervju med George Downing.


Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studiprogrammet.

 

- återkommer nästa gång i okt 2019

REGIKURS I PSYKODRAMA ARRANGERAS NÄSTA GÅNG I OKTOBER 2019 

 

Tidpunkt:
20-23/10 2017 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 16 på måndagen)

Ny kursort: Mariehamn, Högbackagatan 14 Hindersböle i Mariehamn.

På dörren står det: Hagman

 

KOST OCH LOGI:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.
T.ex. i Västra hamnen är det förmånligt att bo för ca 50 € / deygn i hotell Cikada.

 


REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursledare:
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.

Logi:
På egen bekostnad i Kastelholms Gästhem, som också är kursplats
Adress: Tosarbyvägen 47, 22520 Kastelholm
Telefon:+358  (0)18 43841 eller +358 (0)457 5301 241
Gör egen bokning, ange som referens Regikurs i psykodrama

Kost:
Vi äter lunch / middag på egen bekostnad t.ex. i Smakbyn, som ligger strax intill och till en förmånlig summa. Kokmöjlighet finns också i gästhemmet


Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

nordisk fortbildning

 

Hangökursen (XXXVII), 5 sp
-ingående i basstudier i Psyko- och sociodrama

Tidpunkt:
11-15/6 2018 (5 dagar);
start 11/6 kl 11-20, 12-14/6 kl 9-20, 15/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)

Kursledare:
Göran Högberg
, doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas


Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24)

 

 

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta lekens sätt att konkret hantera upplevelser i ett spontant flöde för psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater.

"En dag vandrade jag genom Augarten, en trädgård nära ärkehertigens palats, där jag såg en grupp av barn som sprang omkring. Jag stannade och började berätta en historia. Till min förvåning slutade andra barn att leka och anslöt sig. Där kom också barnsköterskor med sina vagnar, mödrar och fäder med sina barn och poliser till häst.

Från denna stund var ett av mina främsta fritidsintressen att sitta vid foten av ett stort träd i Wiens parker och låta barnen komma och lyssna till en saga. En viktig del av berättandet var att jag satt vid foten av ett träd, som i en saga, och att barnen drogs till mig som av magisk flöjt och de förflyttade sig kroppsligen från sina grå omgivningar till det magiska sagolandet. Det var inte så mycket vad jag berättade som själva berättandet; handlingen, stämningen av mysterium, paradoxen, det overkliga som blev verkligt. Jag var i mitten, ofta flyttade jag upp från trädets fot och satt högre, på en gren. Barnen formade koncentriska cirklar, den ena efter den andra. Himlen var gränsen.

Skälet till att jag valde teaterns väg istället för att grunda en religiös sekt, gå i kloster eller utveckla ett teologiskt system kan förstås om tänker på det sammanhang där mina idéer utvecklades. Jag led av en fix idé, som då kunde ha kallats en besatthet, men som nu, när skörden börjar kunna bärgas, kan sägas vara en gudagåva.

Denna fixa idé blev min ständiga kreativa källa; jag kände att det fanns en slags ursprunglig grundnatur som är odödlig och skapas ånyo med varje ny generation, ett första universum som innehåller allt och där alla händelser är heliga. Jag tyckte om denna förtrollade trakt och tänkte aldrig lämna den. Men gradvis kom ett beslut att lämna barnens värld och vandra ut i världen. Detta gjorde jag med ett beslut att låta min fixa idé vara min ledstjärna. När jag därför stod inför nya dimensioner i livet så fanns i mitt inre de ursprungliga former som jag upplevt bland de lekande barnen. Dessa erfarenheter blev min modell när jag ville utveckla nya former. Jag var extremt övertygad om dessa visioner. De föreföll mig omfatta en livskunskap innan experiment och erfarenheter bekräftade dem. När jag kom in i en familj, en skola, en kyrka, kongressen eller någon annan social institution, så visste jag att den hade blivit förvriden och jag visste att jag hade en ny modell för att ersätta den gamla strukturen.

Bakom sagoberättande och bakom sociodrama om samhället så sådde jag frön till en liten kreativ revolution"

(J.L. Moreno, Who shall survive, 1934)

Omfattning:
Basstudierna omfattar 10 x 50 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige.
Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning.

Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama.

Examination:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.

Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. Psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 34
Åland vecka 42

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälningar till kansliet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ge vardagen vingar!

Tidpunkt:
6-8/6 2018
(6/6 kl 11-19, 7-8/6 kl 10-18)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Kursledare: författaren Henrik Jansson

 

Det vanliga vardagslivet är en ypperlig utgångspunkt för berättelser av en mängd olika slag. Om du är intresserad av att gripa tag i dem, och se vart de leder, är skrivarverkstaden i Sommarhangö rätt plats för dig. Vi arbetar i grupp med skrivövningar och diskussioner, och den text du sänder in på förhand (se nedan) bildar underlag för ett textsamtal. Kom in med den i tid, eftersom den på förhand ska sändas åt de övriga deltagarna så alla får bekanta sig med den.

Anmälan till Hangö sommarunis kansli, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (tfn 040 1860 131), hit sänds också den text som sedan diskuteras under kursen.

Temat för texten: Ett möte.

Anmälan och text senast den 7.5. Den insända textens längd: 2 sidor (A4), 12 punkter, radavstånd 1,5 (i övrigt är formen fri). Ta om möjligt med dig din laptop, under kursen skrivs också text som kopieras åt alla deltagare.  Kursledaren Henrik Jansson, 040 7012256 eller kontakt via Messenger eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., svarar också på förhandsfrågor om kursen.

Deltagarantal: Minimum 8, maximum 16
Kursavgift: 80 €

Sokratisk dialog - filosofera tillsammans!

INHIBERAD

Tidpunkt 8/6 kl10-18

Kursplats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11. Biblioteket

Facilitator: filosof Marianne Airisniemi, aktiv medlem i föreningen Interbaas rf

 

 

KURSBESKRIVNING:

 

Sokratisk dialog är en bestämd form av filosoferande samtal i grupp.

Diskussionen faciliteras av en filosof som istället för att svara på deltagarnas frågor eller presentera sin egen uppfattning om den diskuterade frågan, hjälper gruppen att systematiskt arbeta sig fram till egna insikter om det behandlade ämnet. Facilitatorn har olika slags åtgärder till sitt förfogande för handledning av diskussionen, bl.a. för att säkerställa att gruppen håller sig till saken och att samtalet framskrider på ett filosofiskt välgrundat sätt.

Dialogmetoden är uppbyggd på tanken om en gemensam intellektuell ansträngning. Samtalet förs inte i en debattanda, utan målet är att gruppen tänker tilllsammans. Varje deltagare bör uppmuntra de andra deltagarnas tänkande. Man strävar efter att hjälpa varandra att komma vidare och längre i tankearbetet.

Samtalet utgår alltid från deltagarnas egna, konkreta erfarenheter om det diskuterade ämnet. På basen av dessa erfarenheter och med hjälp av gruppens noggranna filosofiska tankearbete rör sig samtalet steg för steg mot mer allmänna insikter om den diskuterade frågan.

Bland viktiga principer för dialogen kan nämnas lyssnande, uppriktig strävan att förstå den andra, noggrant tänkande och tydligt språk, kritisk granskning av alla framförda tankar och argument (inklusive ens egna) samt viljan att arbeta mot en gemensam, av alla deltagare delad uppfattning om den diskuterade frågan. Deltagarna tyr sig endast till sitt eget förnuft och sina egna erfarenheter – man tänker själv och man tänker konkret! Hänvisning till utomstående auktoriteter eller källor bör undvikas under dialogen. För att delta i dialogen krävs inga förkunskaper i filosofi.

Ämnet för dialogen ska vara sådant att det bjuder in till filosofisk fundering, och antas på ett fruktbart sätt kunna bearbetas på detta ovannämnda sokratiska sätt. Ofta handlar det om att komma underfund med innebörden av ett begrepp (t.ex. rättvisa, mod, hjälpsamhet, rädsla och tillit) eller en fundamental fråga som anknyter till begreppet. Ämnet för sommarens kurs specificeras senare.

 

 

Välkommen med på en Sokratisk dialog i Hangö fredagen 8/6 kl 10-18 i Hangö!
filosof Marianne Airisniemi

 

Deltagarantal: 6-12 personer

Kursavgift: 50 €

PUBLICERINGSETISKT SEMINARIUM 2018.
47 ggr har det publiceringsetiska seminariet arrangerats som ett samarbete mellan Hangö sommaruniversitet och Finlands svenska publicistförbund. Journalister och andra som intresserar sig för etik och massmedier träffas för att diskutera aktuella trender inom medierna. 


Plats
: Verandan i pensionat Tellina, Appelgrensvägen 1-2, Hangö

Tidpunkt: 7 – 8/9 2018

Kursledare: Från Finlands svenska publicistförbund rf

Kursavgift: 100 € 


PROGRAM
 

FREDAG 7.9. 2018.

10.30 Seminariet kör igång med en presentationsrunda. Kaffe. 

Publicistförbundets nya ordf. Mikael Sjövall, kursledare Ingrid Svanfeldt hälsar alla välkomna och presenterar programmet.

11 - 12.30 Hur läser man ett bokslut och undviker de värsta fallgroparna som reporter i den ekonomiska rapporteringen om företagens resultat? Obs! Workshop, ta gärna med din egen laptop. Torsten Fagerholm, chefredaktör för affärstidskriften Forum för ekonomi och teknik.

12.45-13.45 Lunch på restaurantOrigo på egen bekostnad (föreläsarnas lunch betalas av arrangören).

14.00-14.45 Allt fler journalister överger journalistiken och blir PR-konsulter eller kommunikatörer. Hur är det ställt med de etiska koderna bland PR-proffsen? Ljuger PR-branschen för pengar? Varför betraktar journalisterna PR-konsulterna med djup misstro? Vi behöver en djuplodande diskussion om pressfrihet och mediekritik som inkluderar PR-branschen, säger PR-konsulten Elli Flén från Nykarleby.

14.45-15.30 Journalisten Rebekka Härkönen på Turun Sanomat tvingades flytta från Åbo efter att ha blivit utsatt för trakasserier, förföljelse och nätmobbning efter sin rapportering om knivhuggningen i Åbo i fjol. Nu jobbar hon som prisbelönt kriminalreporter på Lännen media i Helsingfors. Redaktör Ville Hupa från Yle Åboland samtalar med Rebekka Härkönen som talar ut om hatet och dreven som kan drabba journalister. OBS! På finska! (översättning/tolkning ordnas efter behov)

15.45 -16.30 Frilansjournalistikens framtid: Varför överger man en fast månadslön och blir företagare?

Niclas Erlin, företagande reporter med ett förflutet som fast anställd på Västra Nyland.

Hur får man en skälig månadslön som frilansreporter?

Ingrid Svanfeldt, företagare, lärare i journalistik och förtroendeman för Yles frilansjournalister.

17.00 -18.00 Mannerheim och Hangö och en minikonsert med guiden Leena Immonen i foajén på Hangö stadshus. Vi bjuds på kaffe och kaka och en härlig utsikt.

18.30 Vin vid stenfoten. Publicistförbundets gamla tradition, där vi korkar några flaskor portugisiskt och lär känna varandra bättre. 

19.00 - Grillmat och salladsbuffet på restaurant Park.

 

RDAG 8.9. 2018.

8.00 - Frukost. 

8.45 - 10.45 Regatta spa för den som vill förfriska sin lekamen på egen bekostnad (20 euro/person). Ta med egen baddräkt och handduk från hotellet.


11.00-11.45 Yttrande- och pressfriheten mår allt sämre i Ryssland. Putins trollfabriker tutar ut statlig propaganda och journalister hotas, trakasseras, skräms till tystnad eller mördas. En del av de oberoende ryska medierna flyttar utomlands. Till exempel nättidningen Meduza drivs och upprätthålls av ryska journalister i exil i Riga, Lettland. Hur är det att jobba som journalist i Ryssland och hur kommer det att gå med yttrandefriheten i vårt östra grannland?

Kerstin Kronvall, Yles korrespondent i Ryssland.

11.45- 12.30 Sverigedemokraterna ser ut att gå mot en valseger i det svenska riksdagsvalet. Hur påverkar det här regeringssonderingarna och den svenska blockpolitiken? Professor Jan Sundberg analyserar upptakten till valet som äger rum på söndag den 9 september. 

12.30-13.00 Kaffe, smörgås och slutdiskussion. Info om Publicistförbundets höst och framtida satsningar med Publicistförbundets styrelsemedlem Janne Strang.

Tips för en fortsatt lördag i Hangö: Hangö museum har öppet och konstnärer och ateljéer håller öppet hus i och med Konstrundan 2018.