Fortbildning och seminarier

sommaruni sv cybersnusk

Tidpunkt:
7/6 2019,
kl 11-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare:
Ulrica Stigberg, präst
Nina Granvik, redaktör

 

Bara ett knapptryck bort i de flesta barns mobiltelefoner, läsplattor och datorer finns idag tillgång till pornografi. En spännande men ofta skamfylld värld som de flesta barn på ett eller annat sätt stöter på eller själva söker. Men vad möter en nyfiken nioåring idag och hur påverkar dagens lättillgängliga pornografi våra barn och unga?

Finns det något samband mellan pornografikonsumtion - hälsa, relationer och sexuella erfarenheter som vi behöver ta på allvar?

När har det gått överstyrs till ett osunt beroende? Ämnet är känsligt och ibland tabubelagt så man behöver kanske därför lära känna indikationerna på någonting osunt eller förvirrande för att kunna förstå att ingripa.

Hur förhåller vi oss till barn och ungdomar som möter nätporr – hur ska man bemöta sexadikter inom familjen?

 

Ulrica Stigberg är präst på ungdomshuset Fryshuset i Stockholm. Hon har skrivit flera böcker med temat ungdomar och pornografi bl a

Visuell drog - om barn, unga och nätporr

Mitt ibland oss - kyrkans utmaning kring nätpornografi

Hon reser runt i Sverige och föreläser i skolor och församlingar.

Ulrica Stigberg föreläser tillsammans med Nina Granvik redaktör, dramapedagog och erfarenhetsexpert. Föreläsningsformen är diskuterande och följer en sekulär tråd och tar upp hälsoaspekten i osunda porrvanor bland barn och ungdomar.

 

Utbildningen arrangeras med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

Kursavgift: Ingen
Anmälningsavgift: € 20

 

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
13-14/6 2019
klockan 9-16

Kursort: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare: speciallärare, PeM Camilla Svens-Liavåg PeD Johan Korhonen

 

Kategori: Specialpedagogik
Omfattning: 5 sp / ingår icke i ÖPU eller akademiska examensfordringar

Målsättningar och innehåll:

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om elever med stor inlärningspotential. Under kursen behandlas olika typer av särbegåvning samt hur man kan tillgodose dessa elevers behov i skolan.

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:

  • kunna beskriva skillnader och likheter mellan begreppen särskild begåvning, stor inlärningspotential och högpresterande elever

  • ha kunskap om hur man kan differentiera undervisningen av elever med stor inlärningspotential

 

Allmänfärdigheter: Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande. Samarbetsförmåga.

Undervisningsformer: Föreläsningar, gruppövningar och diskussioner

Examinationsformer: Tentamen och skriftliga uppgifter. Bedömning i skala godkänd/underkänd

 

Litteratur: Liljedalh, M. 2017. Särskilt begåvade barn – pedagogens utmaning och möjlighet.

Gothia fortbildning.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Kursavgift: € 50

 

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
12-13/6 2019,
kl 9-16, 9-16

 

Kom och hitta nyckeln till din fantasi!

Hur nå kreativiteten i vardagen på daghem:
I form av workshop där deltagarna får bekanta sig med dramaövningar, ordlek, fantasi samt sagodrama

 

Kategori: Småbarnspedagogik och förskolepedagogiksommaruni sv pyssel

 

Kursledare/föreläsare:

Jonna Nyman

Skådespelare, mag.i teaterkonst

 

Kursavgift: € 50

 

- I spegeln syns endast mitt nuvarande ansikte

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Den bearbetade upplevelsen ger ett sug efter mera läsning.sommaruni sv spegel

Läs eller berätta - relatera till åhörarens verklighet.

Använd alla dina sinnen, bjud på dig själv! -Bli Läsinspiratör!

 

Tidpunkt:
10-11/6 2019
kl 9-16, 9-16 

 

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Hangö stadsbibliotek, Upplevelserummet

Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

 

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, bibliotekarier och alla som är intresserade av att utveckla sitt läsningsinspirations kunnande tillsammans med barn och ungdomar


 

Innehåll
Kom med på en kurs där vi jobbar med olika ingångar till läsningsinspiration. Någonting för öron, ögon, hjärtat och hela kroppen! Det blir tips för bästa möjliga högläsning, vi undersöker vår egen röst samt olika typers texter och böcker. Vi läser den moderna bilderboken och övar metoder för tillfredsställande och utvecklande boksamtal. Vi namnger känslor mellan raderna i boken och muntliga berättelser. Vi övar berättande med många olika typers övningar, både enkla grundövningar och djupt berörande övningar. Vi funderar över det specifikt skönlitterära språket och hur de ord vi väljer för beättelsen framåt och ger unika och personliga bilder i åhörarens huvud.

 

Mål
Nya infallsvinklar till läsandet. En kurs där du kan förbättra dina metoder för öron, ögon, hjärta och hela kroppen.

Kursavgift: € 50

 

 

Tidpunkt

12-14/6 2019 kl 9-16

 

Plats
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

 

Kursledare
Göran Kurtén

Övriga lärare:
Laura Aarnio-Friman och Mona Hermansson

 

Kursavgift: € 75

 

 

Kursdagarna i Hangö utgör en del av en steinerpedagogisk utbildning (60 sp) 2018-20, som arrangeras av Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf / Snellman korkeakoulu.
Studiedagarna i Hangö är öppna och också avseda för alla pedagoger eller andra med intresse för steinerpedagogik.

 

Upplägg dag 1-3:  

Kl 9.00 - 10.30 Historieundervisningen i klassrna 5-9 i Steinerskolan: Göran Kurtén            

Under kursen behandlas historieundervisningen sammanvävd med individens och mänsklighetens utveckling.
Christoph Lindenberg skriver i sin bok med tematiska förslag enligt läroplanen för Steinerskolan: "För att kunna göra ett meningsfullt urval av teman för historieundervisningen bör man göra klart för sig vad som är historiens uppgift. Här kan man utgå från tanken: historia är läran om människan, antropologi. Den historiska antropologin visar oss människan i vardande."

Kl 11.00 - 12.15 Målning till temat: Laura Aarnio-Friman

Kl 14.00 - 16.00 Handarbete till temat: Mona Hermansson  

 

 

Steinerpedagogik – en världsrörelse


Rudolf Steiner (1861-1925) blev genom sitt mångsidiga arbete välkänd som kulturpersonlighet. Han är grundare av bl. a. antroposofinsteinerpedagogiken och den biodynamiska odlingen.

1919 grundandes den första fria Waldorfskolan (steinerskolan) i Stuttgart på initiativ av Emil Molt, ägare och ledare för cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Skolan blev modell för steinerskolorna.

Idag finns det drygt 1000 steinerskolor och cirka 2000 steinerpedagogiska barnträdgårdar runt världen i 90 länder i alla världsdelar. Steinerskolorna och barnträdgårdarna är friskolor och i Finland är skolorna godkända av myndigheterna och erhåller statsbidrag. Steinerskolorna har grundats av föräldrar och upprätthålls av dem.

Diskussion kring gemensamma ideal och värderingar skapar grunden för skolans utvecklingsarbete. Respekten för barndomen binds uttryckligen samman med tanken om åldersadekvat pedagogik. Barnet är inte en liten vuxen, och barndomen är inte endast ett övergångsskede till vuxenlivet. Barndomen har ett värde i sig.  

 

 

En livsbejakande fostran

 

Människan äger förmågorna tanke, känsla och vilja. Enligt steinerpedagogiken går barnets väg till kunskap om sig själv och världen från handen, genom hjärtat, till huvudet. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”.

Muntlig undervisning har en viktig plats i steinerskolan.

I sin människosyn utgår steinerpedagogiken från människan – varje barn är ett unikt och individuellt jag. Kursplanen kan sammanfattas i ett centralt tema: Att bli människa. Barnet fostras inte för att passa in i en förutbestämd standardform, utan för att finna sitt jag och ha förutsättningar att finna sin uppgift i livet.

För yngre barn är trygghet och tillit viktiga i den processen. Därför strävar man i steinerskolorna att klassläraren följer eleverna ända till sjunde klass. Förtroende skapas och eleverna lär känna sin lärare, vilket skapar goda förutsättningar för lärandet. I puberteten omformas behoven till social frihet och lärarens roll blir mera reseledarens.

 

Integrerad undervisning

 

Undervisningen utgår från människans dygnsrytm. I mån av möjlighet undervisas teoretiska ämnen på förmiddagen och konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen.

I undervisningen integreras alla ämnen så långt som möjligt. Det naturvetenskapliga och humanistiska lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom hantverkande och slöjd. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning.

Konstnärlig verksamhet stärker också viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt blir man engagerad. Vare sig det gäller bild, musik, eurytmi eller drama, måste man leva sig in i verksamheten för att den skall bli meningsfull. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”. Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden.

 

Mångsidiga förmågor

 

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till utveckling. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla bör få plats i en klassgemenskap.

Inom steinerpedagogiken eftersträvar man för barnet en balanserad utveckling till en etiskt handlande människa. Skolans uppgift är att fostra till humanitet och en medkännande kultur – hjärtats bildning.

 

Kursen hålls i Åbo mars-september 2020

Tidpunkt:

20-22/3 2020
24-26/4
5-7/6
21-23/8
18-20/9

 

Kursort: Åbo, Linnasmäki kongresshotell

 

Kursledare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare


Kurstillfällen

5 seminarieträffar  under förlängda veckoslut:

fredagar 14-19.30
lördag 9-16:30
och söndag 9-16

 

Kursplats
Åbo kristliga institut, Linnasmäki kongresshotell
Adress: Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo
Färdanvisning: 10 min från Åbo centrum med buss (se reittiopas.foli.fi)
Logi: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./sv 
Lunch: 7-10 €. Betalas på platsen.

 

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Redogör för utbildning, klinisk arbetserfarenhet, erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig att utforska och utveckla sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och  dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

De enskilda seminarierna


Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

 

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

 

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

 

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

 

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfarenhetsbaserat kroppsligt arbete ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (lördag em /kväll) och betygsutdelning (lördag).

 

Omfattning: 30 sp

Deltagare (minimum-maximum): 16-22

Kursavgift: 1100 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 07.02.2020. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan, i vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 28.2.20 per e-post. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Litteratur till första kurstillfället Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen), 2018, Duodecim, samt några artiklar av George Downing och Cecilia Waldekranz som meddelas senare.

OBS! De avsnitt av boken Keho ja mieli som finns på svenska kommer också att finnas tillgängliga för deltagarna.
Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studieprogrammet

 

 

Kursen hålls i Helsingfors 2018-19

 

Utbildare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare, seminarium 1, 3 och 5

Cecilia Waldekranz, FL, psykoterapeut, utbildare, seminarium 2 och 4

Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör, seminarium 1-5


Kurstillfällen

24-26/8 2018
5-7/10 2018
30/11-2/12 2018
18-20/1 2019
15-17/3 2019
(fredagar 16-20.30, lördag och söndag 9-16.30)

 

Plats

Kulturcentret Sofia, Kallviksuddsvägen 35 i Kallvik utanför Nordsjö i östra Helsingfors.

Färdanvisning Metro och buss (Nordsjö-Kallvik) / Ring I eller Ring III (östliga ändan)

 

Logi Kontakta Kulturcenter Sofia, tfn 010 277 900 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pris 55 – 85 €/dygn, inkluderar frukost och bastu

Kost Lunch/middag: pris 16-18 €. Betalas på platsen.

 

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Urvalet baserar sig på utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig utforska och förändra både sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och  dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.De enskilda seminarierna

Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin                                               

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

 

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

 

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

 

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumsymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

 

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfaenhetsbaserat kroppsligt arbete ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag kväll) och betygsutdelning (lördag).

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 18-24

 

Kursavgift: 1000 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 14.5.2018. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan (i eposten), ur vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 19.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström (+358 400 803 038)

Boktips
Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen) utkommer denna vår på förlaget Duodecim. Boken har skrivits av Kimmo Häärä, Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Laura Mannila, Minna Martin, Anna-Maija Mäkelä, Susann v. Numers, Tor-Erik Söderholm, Cecilia Waldekranz, och dessutom ingår en intervju med George Downing.


Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studiprogrammet.

 

NÄRSTUDIETRÄFFARNA I ÅBO ÄR INHIBERADE PÅ GRUND AV ETT FÖR LITET STUDIEINTRESSE

 

För att hålla psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni terminsvisa bryggstudier i Åbo och Stockholm.
Kursplats i Åbo är Åbo Akademi, Arken och i Stockholm, centrala Stockholm.


Avsikten med bryggstudier är öka studiemotivationen och sporra till ett starkare studieengagemang, helt enkelt för att hålla sig i trim.
Under närstudieträffarna tränar vi framförallt på psykodramatiska övningar, enstaka föreläsningar kring litteratur eller uppsatser kan dock också ingå i undervisningen.


Studieomfattning
En hösttermin består av 4 närstudieträffar september-december.
Vårterminen består likaså av 4 närstudieträffar februari-maj.
En närstudieträff består av cirka 10 h, kl 9-19.
En termin bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).


Studieorter
En termin bryggstudier kan avläggas antingen i Åbo eller Stockholm.
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna på dessa orter.
Vi återkommer till uppgifterna för Stockholm i början av september.

Som kursledare i Åbo fungerar i första hand psykodramatiker Tove Hagström

Vi samlas i Åbo Akademis utrymmen i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo


Tidpunkter

Studiedagen i Åbo är på måndagar kl 9-19, en gång i månaden under höstterminen.

Tidpunkterna under höstterminen 2019 är:

9/9 2019             rum KOSMOS i Arken
7/10 2019           rum KOSMOS i Arken
11/11  2019        rum AURA i Arken
9/12 2019           rum KOSMOS i Arken


Vi återkommer till vårterminens motsvarande studiedag i Stockholm i början av september.
Man får naturligtvis delta såväl i stockholmsträffen som åboträffen oberoende av det egna hemlandet.


Terminsavgift för bryggstudier under hösten 2019: € 125


Antagning och anmälning
Om man tidigare deltagit i våra kursveckor i Hangö, Stockholm eller på Åland kan man anmäla sig till bryggstudier via denna webbplats.
Anmälan är bindande och terminsavgiften erläggs i sin helhet senast 2 veckor innan första kursdagen under terminen i fråga.
Anmälningsavgiften € 20 ingår i terminsavgiften, som alltså består av € 20 + € 105.

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruni

 

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Mariehamn och Stockholm

Tidpunkt:
10-14/6 2019 (5 dagar);
start 10/6 kl 11-20, 11-13/6 kl 9-20, 14/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)


Plats:
Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Göran Högberg
, medicine doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Högström, FM och psykodramatiker från Pargas

Kursinnehåll och lärandemål

 

Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor. Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.


Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 38 gången.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.
Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) eller enskilda kurser (5 sp) i ämnet ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.


För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2 och vecka 34
Åland vecka 42 (vartannat år)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU),
Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift:
125 € (Hangö /vecka 24)

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Mariehamn och Stockholm

Tidpunkt:
18-21/10 2019 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 13 på måndagen)
REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursplatser:
Kursplatser är Villa Carita (fredag och måndag), Ålandsvägen 45 i centrum av Mariehamn och St Mårtensgården.(lördag och söndag), Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn


Kursanmälning
 KONTAKTA KANSLIET I FALL DU FÖRST NU KOMMIT PÅ ATT ANMÄLA DIG, tfn +358 40 186 0131.

 

Kost och logi:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.

 

Vi har dock förhandsbokat logi för sju personer i Strandnäs hotell – för den intresserade.

Det ligger mycket nära kursplatsen.
Bokningen gäller 17-21/10 2019.
Hotellet ligger nära kursplatsen på adressen Godbyvägen 21 B, 22100 Mariehamn
Man kan boka sig i singelrum för 55 euro/natt inkl frukost (rabatterat pris).

Man bör själv senast på fredagen kl 16:00 den 4/10 bekräfta sin logi.

Hotellets tfn +358 18 21511

eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ange: Hangö sommaruni, Regikurs

Kursledare:
Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater

 

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra. 

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.


Omfattning:
Två regikurser omfattar 5 sp inom Basstudier i psyko- och sociodrama

Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €